×
How to get G Suite Transfer Token

Để thay đổi nơi thanh toán G Suite, chúng ta cần phải có Token di chuyển G Suite.
Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu những lợi ích của việc sử dụng partner bán hàng (đại lý bán hàng) và cách tạo ra Token di chuyển G Suite.


Thay đổi nơi thanh toán G Suite

Khi thay đổi nơi thanh toán G Suite thành partner bán hàng thì cần phải có Token di chuyển G Suite.

Chủ yếu là các case dưới đây:

  • Trường hợp muốn di chuyển từ hợp đồng trực tiếp với Google sang partner bán hàng.
  • Trường hợp muốn di chuyển từ partner bán hàng A sang partner bán hàng B

Lợi ích của việc sử dụng partner bán hàng

Tùy thuộc vào partner bán hàng mà sẽ có những lợi ích sau đây:

  • Thanh toán bằng hóa đơn
  • Được hỗ trợ kỹ thuật từ partner bán hàng
  • Được hướng dẫn những kiến thức để tạo nhóm G Suite
  • Được giảm giá trong trường hợp tạo số lượng lớn account

Cách tạo Token di chuyển

Chỉ có người có quyền quản lý account G Suite (G Suite admin account) mới có thể tiến hành tạo Token di chuyển.

1. Di chuyển đến trang Nhận Token di chuyển ở Google Admin Console

2. Nhập Mã nhận dạng công khai của đại lý, rồi nhấn button xác nhận

G Suite: Transfer Token
* Mã nhận dạng công khai trong ảnh trên chỉ là ví dụ mẫu.


3. Mã nhận dạng công khai của đại lý được hiển thị. Xác nhận thông tin, nhấn nút 「Tạo Token di chuyển」.

* Để biết Mã nhận dạng công khai của đại lý, hãy hỏi đại lý bán hàng dự địch di chuyển tới.

G Suite: Transfer Token

4. Thông báo cho partner bán hàng về Token di chuyển vừa được tạo.

* Thời hạn sử dụng của Token di chuyển là 14 ngày, được tính từ khi được tạo ra.

G Suite: Transfer Token

5. Nếu nhận được liên lạc hoàn tất di chuyển G Suite từ partner bán hàng, thì việc di chuyển đã được hoàn thành.
Trên đây, chúng ta đã có thể di chuyển nơi thanh toán sang partner bán hàng.
Chi tiết về Token di chuyển, xin vui lòng tham khảo trang chính thức bên dưới đây:

G Suite