Thực hiện test tải (load test)

Dựa trên kịch bản tải, thực hiện test tải bằng tool JMater dành riêng cho Google Compute Engine.

Là dịch vụ sử dụng computing resource phong phú của Google Compute Engine (GCE)

để thực hiện test tải đối với Website của khách hàng.

Thực hiện test tải bằng tool JMater dành riêng cho GCE dựa vào các kịch bản tải như là: số lượng access đồng thời dựa trên việc dự đoán với tiền đề không phát sinh ra server down khi open site mới hoặc khi thực hiện campaign. Qua đó xác nhận đã chuẩn bị đầy đủ việc tổ chức phân tải hoặc nguồn resource hay chưa.

Hơn nữa, đồng thời đưa ra report kết quả test thì các nhân viên nhiều kinh nghiệm của Cloud Ace cũng sẽ thực hiện support, tư vấn về tuning Website.

Chúng tôi lắng nghe các yêu cầu của khách hàng về các vấn đề như phạm vi đối ứng test, nội dung test, v.v để đưa ra những đối ứng linh hoạt. Hãy liên hệ và thảo luận với chúng tôi!