×
  • [Online] Google Meet
  • 09:30 - 11:00 / 2021-03-17

#GoogleCloud

[Webinar] Quán Quân GCP – Week 2 : Build and Secure Networks in Google Cloud

Webinar “Google Cloud Platform StudyJams” được đồng hành cùng sự kiện Quán Quân GCP sẽ nâng cao kĩ năng Google Cloud, cực kỳ hữu ích cho công việc hằng ngày lẫn cho việc tìm kiếm các cơ hội việc làm trong tương lại.

  • Topic: Build and Secure Networks in Google Cloud
  • Speaker: Đặng Vũ Anh – Solution Architect
  • GCP Certification: Cloud Architect, Associate Cloud Engineer