×
  • [Online] Google Meet
  • 09:30 - 11:00 / 2021-03-25

#GoogleCloud

[Webinar] Quán Quân GCP – Week 3: Serverless Cloud Run Development

Webinar “Google Cloud Platform StudyJams” được đồng hành cùng sự kiện Quán Quân GCP sẽ nâng cao kĩ năng Google Cloud, cực kỳ hữu ích cho công việc hằng ngày lẫn cho việc tìm kiếm các cơ hội việc làm trong tương lại.

  • Topic: Serverless Cloud Run Development
  • Speaker: Mai Thi – Cloud Developer
  • GCP Certification: Google Cloud Architect, Cloud Data Engineer, Cloud Associate Engineer, Cloud Network