Gửi biểu tượng cảm xúc trong cuộc họp

Biểu tượng cảm xúc xuất hiện ở hai nơi:
 • Dưới dạng huy hiệu tạm thời ở góc trên bên trái của ô người gửi.
 • Biểu tượng cảm xúc sẽ di chuyển lên từ phía dưới cùng bên trái của màn hình.
Cách gửi phản ứng bằng biểu tượng cảm xúc:
 1. Tham gia cuộc họp video trên Meet.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn điều khiển khác Thêm.
  • Trình đơn có các biểu tượng cảm xúc ở trên cùng sẽ mở ra.
 3. Chọn một biểu tượng cảm xúc mà bạn muốn gửi.
Lưu ý: Để đóng bảng biểu tượng cảm xúc, hãy nhấn vào bất cứ đâu trên màn hình bên ngoài bảng biểu tượng.

 

Chọn màu da cho các biểu tượng cảm xúc trong Meet

 1. Nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn điều khiển khác Thêm sau đó Cài đặt .
 2. Di chuyển xuống phần “Biểu tượng cảm xúc”, rồi nhấn vào biểu tượng bên cạnh mục “Màu da”.
 3. Chọn màu da của biểu tượng cảm xúc.
Lưu ý: Không thể thay đổi màu da của một số biểu tượng cảm xúc.

 

Sử dụng Thông báo về phản ứng

Cách thông báo về phản ứng khi TalkBack hoặc VoiceOver đang bật:
 1. Tham gia cuộc họp video trên Meet.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn điều khiển khác Thêm.
  • Trình đơn có các biểu tượng cảm xúc ở trên cùng sẽ mở ra.
 3. Trong trình đơn biểu tượng cảm xúc, hãy nhấn vào biểu tượng Thông báo về phản ứng .
Lưu ý: Có thể thấy Thông báo về phản ứng nếu TalkBack đang bật. Tìm hiểu cách bắt đầu trên Android bằng tính năng TalkBack.

 

Điều chỉnh tính năng Phản ứng trong phần cài đặt của Meet

Trong phần Cài đặt, có thể điều chỉnh khả năng:
 • Nhận biểu tượng cảm xúc từ người khác
 • Thiết lập ảnh động
 • Đặt âm thanh thông báo
 • Đặt màu da cho biểu tượng cảm xúc
Cách thay đổi chế độ cài đặt của tính năng Phản ứng:
 1. Nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Cài đặt sau đó Phản ứng .
 2. Bật hoặc tắt chế độ cài đặt muốn điều chỉnh .