GCP

Google Cloud Platform (GCP)

Asset 15
Asset 15

Các bộ sản phẩm tiêu biểu
của Google Cloud Platform

Compute

App Engine, Compute Engine ...

Containers

GKE, Cloud Build, Cloud Run ...

Data Analytics

Bigquery, Data Studio ...

Databases

Cloud Bigtable, Cloud Database ...

AI & ML

Vertex AI Platform, Auto ML ...

API Management

Apigee API Platform, API Analytics ...
Asset 15

GCP Resell

Là một dịch vụ mà Cloud Ace thay mặt Doanh nghiệp trả phí sử dụng Google Cloud Platform (GCP).
Doanh nghiệp thay vì thanh toán trực tiếp cho Google thì sẽ thanh toán thông qua Cloud Ace bằng VNĐ.

GCP Resell
Asset 7

Nhu cầu Doanh Nghiệp
khi sử dụng GCP qua Cloud Ace

1

Không muốn sử dụng thẻ tín dụng

2

Không muốn dịch vụ bị dừng vì vượt hạn mức thẻ tín dụng

3

Cần hóa đơn thanh toán theo quy định của nhà nước

4

Ưu tiên thanh toán bằng VNĐ

5

Ưu tiên nhận được hỗ trợ kỹ thuật ở Việt Nam
Asset 7
Asset 15
GCP 001
GCP 002
Asset 9@3x (1)

Tại sao chọn Cloud Ace?

Khi chọn thanh toán dịch vụ thông qua Cloud Ace, khách hàng được:

Asset 15

Đăng ký tư vấn sử dụng dịch vụ cùng Cloud Ace

Asset 7